Stargard 02.01.2018 rok

1. PRZEDMIOT WYNAJMU

1.1 w okresie obowiązywania umowy, klient otrzymuje do swojej dyspozycji w formie wynajmu kontener (magazyn) który będzie służył do magazynowania lub archiwizacji jego mienia.
1.2 Wynajmujący nie będzie znał charakteru, istoty i zakresu przechowywanych towarów i nie ma obowiązku nadzoru, opieki, konserwacji lub ochrony przechowywanych przez Najemcę towarów.
1.3 Dostęp i klucz do magazynów ma tylko i wyłącznie Najemca lub osoby wyznaczone przez niego. Wynajmujący nie ma dostępu ani kluczy do magazynu chyba, że inna jest wola najemcy.
1.4 Ponadto, dla wszystkich celów praktycznych, klient akceptuje formularze, powiadomienia i rachunki przez wiadomości e-mail jako wystarczającą i odpowiednią metodę komunikacji skierowanej przez Wynajmującego do Najemcy.

2. CZAS TRWANIA UMOWY

2.1 a) Minimalny okres wynajmu to 1 miesiąc w takim przypadku wynajem kończy się po 30 dniach od dnia przekazania kluczy do kontenera .
2.1 b) W przypadku dłuższego najmu początek najmu rozpoczyna się w dniu przekazania dostępu do kontenera i podpisania umowy a kończy proporcjonalne do czasu wynajmu.

2.2 Najemca może przedłużyć umowę wynajmu informując o tym fakcie bezpośrednio wynajmującego w formie pisemnej (również email) nie później niż na miesiąc przed wygaśnięciem umowy. W przypadku nie dotrzymania tego terminu przez Najemcę Wynajmujący ma prawo odmowy przedłużenia najmu.

2.3 W przypadku przekroczenia czasu wynajmu magazynu przez Najemcę , bez uprzedniego poinformowania Wynajmującego, Wynajmujący naliczy karę w wysokości podwójnej stawki za miesiąc wynajmu ,proporcjonalnie za każdy dzień przedłużenia użytkowania, do dnia przyjęcia kontenera przez Wynajmującego.

2.4 Wynajmującemu i Najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia biegnącego od pierwszego dnia następnego miesiąca , po miesiącu w którym druga strona umowy została zawiadomiona o wypowiedzeniu , zachowując formę pisemną.

2.5 W przypadku niedostępności zamówionej powierzchni lub w przypadku braku możliwości realizacji usługi przez Wynajmującego , z jakiegokolwiek powodu, Wynajmujący poinformuje Najemcę o tym fakcie i zwróci środki wpłacone przez klienta bez zwłoki .

3. PRZEZNACZENIE I ZASADY KORZYSTANIA MAGAZYNU (KONTENERA)

3.1 Kontener to przestrzeń do przechowywania, w której szczególnie zabrania się:

 • rejestrowania firm, spółek i innych podmiotów prawnych
 • wykonywania działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej
 • wykorzystywania do celów mieszkaniowych czy sypialnych
 • ustalania siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • odbierania poczty
 • udostępniania osobom trzecim, nawet bezpłatnie, w całości lub w części.

3.2 Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z użytkowania magazynu (kontenera).

3.3 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie którym udostępni magazyn.

3.4 Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kwotę stanowiącą równowartość przedmiotu w przypadku:

utraty lub zniszczenia magazynu/ kontenera lub jego wyposażenia.

3.5 Bezwzględnie zakazuje się Najemcy używania magazynu do przetrzymywania :

 • wszystkich przedmiotów uznanych za nielegalne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • rzeczy pochodzących z przestępstw
 • towarów niebezpiecznych, łatwopalnych
 • przedmiotów toksycznych, mocno żrących, wszelkiego rodzaj
 • chemikaliów
 • paliw, olejów, smarów
 • śmieci, odpadów, nawozów, zanieczyszczeń
 • produktów spożywczych łatwo psujących się
 • zwierząt żywych lub martwych

3.6 Najemca przechowuje swoje towary na własną odpowiedzialność i to on pozostaje opiekunem mienia przechowywanego wewnątrz kontenera. W rezultacie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody powstałe na wskutek używania magazynu niezgodnie z jego przeznaczeniem wraz ze szkodami wyrządzonymi poza samym magazynem.

Wynajmujący zapewnia kłódkę Najemcy, jeżeli ten nie jest w nią wyposażony.

Wynajmujący nie dysponuje, żadnym zapasowym kluczem a jedynym użytkownikiem kłódki jest Najemca i to on jest odpowiedzialny za dostęp do magazynu. Najemca jest odpowiedzialny za prawidłowe zamknięcie magazynu. Najemca jest osobiście odpowiedzialny za przyjęcie jakiejkolwiek dostawy do użytkowanego na czas wynajmu magazynu i jest zobowiązany do nie naruszania praw osób trzecich.

4. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I OPŁATY

4.1 Dokumenty – Następujące dokumenty są wymagane przed otrzymaniem przez Najemcę dostępu do kontenera.

Dla osoby prywatnej: kserokopię dwóch dokumentów tożsamości (takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub zezwolenia na pobyt czasowy lub kartę pobytu)

Dla firmy: wyciąg z KRS, wpis do ewidencji oraz kserokopię dowodu osobistego osoby reprezentującej Najemcę.

4.2 Opłaty – Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wynajem za cały miesiąc z góry do 7 dnia każdego miesiąca.

Wynajmujący może zmienić wysokość opłaty w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem że powiadomi najemcę z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

4.3 Kaucja.

Przed rozpoczęciem pierwszego okresu użytkowania, Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję w wysokości jednomiesięcznego czynszu wynajmu jako pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego powstałych w trakcie użytkowania magazynu (kontenera)

4.4 Kaucja podlega zwrotowi dla Najemcy, w terminie dwóch tygodni od dnia opuszczenia przedmiotu najmu przez Najemcę, po uprzednim rozliczeniu ewentualnych roszczeń przez Wynajmującego.

4.5 Utrata kaucji lub jej części może być spowodowana w następujących okolicznościach:

 • uszkodzenie kontenera,
 • zabrudzenie wewnątrz magazynu
 • użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

4.6 W w/w przypadkach uszkodzenia magazynu (kontenera) Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wypożyczającego.

4.7 W przypadku, gdy Najemca będzie opóźniał się w zapłacie czynszu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do magazynu przez Najemcę do czasu całkowitej zapłaty należnych kwot.

4.8 W przypadku, gdy Najemca nie ureguluje czynszu za korzystanie z przedmiotu najmu przez kolejne 14 dni, Wynajmujący wyznaczy pisemnie termin , w którym zaprzestanie świadczyć usługi. Po tym terminie , w przypadku braku kontaktu z Najemcą , braku zapłaty całości należności, Wynajmujący ma prawo otworzyć magazyn i zadysponować zawartością magazynu według swojego uznania i na koszt i ryzyko Najemcy. Jednocześnie Najemcy zostaje doliczony czynsz za dodatkowy czas użytkowania w stawce 200 % ustalonego w umowie czynszu.

5. NARUSZENIA UMOWY

5.1 W przypadku braku płatności czynszu lub w przypadku niespełnienia obowiązków przyjętych przez Najemcę w umowie oraz regulaminie, umowa zostanie rozwiązana przez Wynajmującego bez zachowania terminu wypowiedzenia.

5.2 W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Najemca jest zobowiązany usunąć wszystkie przedmioty z kontenera przed dniem zakończenia umowy i przywrócić magazyn do stanu w jakim był on przy podpisywaniu umowy.

5.3 Jeśli magazyn nie został oczyszczony i opróżniony z dniem rozwiązania umowy, Najemca ponosi dodatkowy koszt w wysokości czynszu wynajmu za cały kolejny miesiąc powiększony o 50 %.

6. DOSTĘP DO MAGAZYNU (KONTENERA) PRZEZ WYNAJMUJĄCEGO

6.1 W przypadku niebezpieczeństwa lub siły wyższej, Wynajmujący ma prawo otworzyć magazyn (kontener) przy użyciu środków mechanicznych , bez uprzedniego powiadomienia Najemcy.
6.2 Na wniosek Policji, Straży Pożarnej, Żandarmerii lub orzeczenia sądowego, Wynajmujący będzie zobowiązany do otworzenia magazynu i udostępnienia jego zawartości.

Poszukujesz magazynu do wynajęcia?
Zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązanie